ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Α΄. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ

Σκοπός του παρόντος είναι η παράθεση των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τη χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.purity.gr και εν γένει του διαδικτυακού τόπου (website) της Εταιρείας PURITY (στο εξής "οι ιστοσελίδες").

Η χρήση των ιστοσελίδων προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή από τους χρήστες των ιστοσελίδων της PURITY των αναφερόμενων όρων, οι οποίοι γίνεται επίσης αποδεκτό ότι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της.

Β΄. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Η Εταιρεία PURITY καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου των ιστοσελίδων της να διέπονται από ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια, πληρότητα, χρονική εγγύτητα, επάρκεια και διαθεσιμότητα – ωστόσο δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για την επίτευξη της ύπαρξης των στοιχείων αυτών. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν υφίσταται ευθύνη της PURITY για οποιουδήποτε είδους ζημία τυχόν προκληθεί στο χρήστη των ιστοσελίδων με αφορμή τη χρήση αυτών. Στον χρήστη εναπόκειται αποκλειστικά η ευθύνη για τη χρήση, αξιολόγηση, εκτίμηση και αξιοποίηση των εκάστοτε παρεχομένων πληροφοριών. Η ενδεχόμενη λήψη οποιωνδήποτε επιχειρηματικών ή άλλων αποφάσεων με αφορμή τις πληροφορίες αυτές γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη και η PURITY δεν υποχρεούται να καλύψει ή να επανορθώσει ζημίες ή διαφορές από τη χρήση των παρεχομένων μέσω της ιστοσελίδας πληροφοριών.

Γ΄. ΔΙΟΔΕΥΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Μέσω των ιστοσελίδων δύναται να παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να διοδεύονται μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη αυτών. Η Εταιρεία PURITY δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους και δεν εγκρίνει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών, ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, που διατίθενται από τα πρόσωπα αυτά μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων. Η PURITY παρέχει τη δυνατότητα διόδευσης μέσω των άνω ειδικών συνδέσμων με άλλους διαδικτυακούς τόπους αποκλειστικά και μόνο ως ευκολία στους χρήστες των ιστοσελίδων της, και η συμπερίληψη οποιουδήποτε ειδικού συνδέσμου δεν υποννοεί επικύρωση από την PURITY των διαδικτυακών τόπων των τρίτων. Η χρήση τέτοιων συνδέσεων γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Η PURITY δεν ευθύνεται επίσης, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των διαδικτυακών τόπων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων. Η PURITY έχει την απόλυτη διακριτική ευχέρεια να διακόπτει τους ειδικούς συνδέσμους ή/και να τους αλλάζει με οποιουσδήποτε άλλους διαδικτυακούς τόπους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο.

Δ΄. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων (πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, λογισμικό, γραφικά, λογότυπα κλπ.) αποτελεί ιδιοκτησία της PURITY ή του εκάστοτε δικαιούχου αυτού, η οποία προστατεύεται από τις διατάξεις της Eλληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου των ιστοσελίδων με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της PURITY.

Ε΄. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

Πεποίθηση της PURITY αποτελεί ότι το διαδίκτυο δεν αποτελεί ένα απόλυτα ασφαλές περιβάλλον και μολονότι η PURITY χρησιμοποιεί λογισμικό κατά των ιών Η/Υ, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των ιστοσελίδων θα είναι απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς, ούτε ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω των ιστοσελίδων. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς.

ΣΤ΄. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι χρήστες των ιστοσελίδων της Εταιρείας PURITY οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν, καθώς και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλων παράνομων πρακτικών. Ο χρήστης των ιστοσελίδων ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο της PURITY, αναγόμενη στην κακή ή αθέμιτη χρήση των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής. Σε περίπτωση κατά την οποία η PURITY εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του χρήστη που προβλέπονται στους παρόντες όρους, ο χρήστης θα οφείλει να αποζημιώσει την PURITY εκ του λόγου αυτού. Εφόσον για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες απαιτηθεί η χρήση κωδικού ασφαλείας (PIN) που χορηγείται από την PURITY, κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εξασφάλιση του απορρήτου των κωδικών του και φέρει ο ίδιος αποκλειστικά τον κίνδυνο ζημίας δικής του ή της PURITY από πρόσβαση τρίτου με οποιονδήποτε τρόπο στους κωδικούς του.

Ζ΄. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΌΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η PURITY διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών, τους παρόντες όρους χρήσης και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω αυτής, ενώ οι χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση των ιστοσελίδων θα τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις.

Η΄. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Με την παρούσα συμφωνείται ρητά ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του δικτυακού τόπου της PURITY οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική, απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση του χρήστη, ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει τον δικτυακό τόπο στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

Θ΄. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΌΡΟΙ

O χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί ανεπιφύλακτα ότι η πρόσβαση και χρήση των ιστοσελίδων της PURITY διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Η μη ενάσκηση ή η μη επιβολή εκ μέρους της PURITY οποιουδήποτε δικαιώματός της ή όρου από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν παραίτησή της από το συγκεκριμένο δικαίωμα ή όρο. Για την επίλυση τυχόν αναφυόμενων διαφορών με αφορμή τους ως άνω αναφερόμενους όρους χρήσης, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.


Designed & Development by Oxygen Design